adrift in the sea of experience

Monday, January 11, 2010

Registratierechten te betalen bij het kopen van een woning in Vlaanderen

This post is in Dutch because it is about law and taxes in the Flemish Region of Belgium.

Deze post hoort thuis in een serie over de aankoop van ons huis. Eerder in deze serie:
Beëindigen van een huurovereenkomst door de huurder in België

Wanneer je in het Vlaamse gewest vastgoed koopt, moet je daarop registratierechten betalen. Deze rechten zijn vastgelegd door het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. Artikel 44 geeft aan dat de registratierechten 10 procent bedragen:

Het recht bedraagt 10 ten honderd voor de verkoop, de ruiling en iedere overeenkomst tot overdracht onder bezwarende titel van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen.

Vermindering tot 5 procent

Volgens artikel 53 wordt dit verminderd tot 5% voor kleine landeigendommen en bescheiden woningen. Dit is vastgoed waarvan het kadastraal inkomen lager is dan een zeker maximum, vastgelegd door een apart Koninklijk Besluit. (Ik vind spijtig genoeg geen link naar het KB.)

Dit staat ook wel bekend als klein beschrijf. Er zijn nog bijkomende criteria vastgelegd door artikels 54-61; zeer droge kost, en aangezien de woning die Elke en ik gaan kopen toch niet in aanmerking komt, ga ik hier niet verder op in gaan.


Vermindering op het bedrag waarop die 5 of 10 procent berekend wordt

De bovenstaande percentages worden berekend op de prijs overeengekomen tussen koper en verkoper. Volgens artikel 46bis kan echter een deel van dit bedrag vrijgesteld worden, en die vrijstellingen mag je dus van de prijs aftrekken voor je die 5 of 10 procent berekend.

Er wordt 15.000 euro vrijgesteld als je het vastgoed koopt als hoofdverblijfplaats:

De heffingsgrondslag ten aanzien van de verkopingen, zoals bepaald in de artikelen 45 en 46, wordt verminderd met 15.000 euro in geval van zuivere aankoop van de geheelheid volle eigendom van een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed door een of meer natuurlijke personen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen.

Deze vrijstelling heeft nog extra voorwaarden:

  • je mag nog geen onroerend goed bezitten
  • je moet uitdrukkelijk vragen om deze korting te krijgen (!)
  • je moet er binnen de 2 jaar gaan wonen (5 jaar in het geval van bouwground)

Als je in aanmerking komt voor bovenstaande vermindering, wordt er nog 10.000 euro extra vrijgesteld als je voor de woning een lening aangaat (of zelfs 20.000 euro indien je in aanmerking komt voor de vermindering tot 5 procent):

Als met het oog op de financiering van een aankoop, vermeld in het eerste lid, een hypotheek wordt gevestigd op het aangekochte onroerend goed, wordt het bedrag van de vermindering van de heffingsgrondslag, vermeld in het eerste lid, verhoogd met hetzij 10.000 euro als op de aankoop het recht, vermeld in artikel 44, verschuldigd is, hetzij 20.000 euro als op de aankoop het recht, vermeld in artikel 53, verschuldigd is

In ons geval komen we in aanmerking voor beide verminderingen, dus we mogen 25.000 euro van de verkoopprijs aftrekken voordat we de 10 procent registratierechten berekenen. Dat "bespaart" ons dus 2500 euro.

No comments: